0929329292

Làm sao để biết bằng chứng Thám tử cung cấp là thật?

Tào Tháo đã từng có một câu nói rất nổi tiếng đó là “dùng người thì phải tin, đã không tin thì không dùng”.